Calibre 2.85.1

Calibre 2.85.1

kovidgoyal.net – 102,5MB – Freeware – Windows Mac
ra khỏi 269 phiếu
Tiêu đề: Calibre 2.85.1
Kích thước: 102,5MB
Yêu cầu:
  • Windows
  • Mac
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 16/05/2017
Nhà phát hành: kovidgoyal.net
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Cài đặt

người sử dụng 4.398 UpdateStar có Calibre cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản